Friday, May 16, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
 
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Andrea
 

Tuesday, May 13, 2014

Piñata Time Again!

I'm thrown back into the saddle of motherhood, organising a birthday party within a few days of my return.  A birthday party in our family requires the traditional piñata.  It became a quick and simple version this time around as I only had three rainy days to make it - do I miss heating in our house at these times. An octopus it became. . .
Ik ben weer terug in het moederschap, binnen een paar dagen van mijn terugkeer uit Nederland, is het weer tijd om een verjaardagsfeestje te organiseren. Een verjaardagsfeestje in onze familie vereist de traditionele piñata.  Het was een snelle en eenvoudige versie deze keer want ik had maar drie regenachtige dagen om het te maken - ik mis verwarming in ons huis op deze tijden. Het werd een octopus. . .

Andrea 

Sharing at:

Thursday, May 8, 2014

Finally!

After the sad news of my mom's passing two weeks ago, we finally received some good news: the Babe has a passport!  We are able to travel outside of Kenya now!  Such a relief after having been limited to movement within the country for a nearly a year now. 

Still a little sad that it came to late for her to meet her grandmother in person, but happy that we are able to head over to Europe and meet grandpa for the first time ever in a few months time!
Na het droevige nieuws van het overlijden van mijn moeder zo'n twee weken geleden, hebben we eindelijk wat goed nieuws: de Babe heeft een paspoort! Wij zijn nu in staat buiten Kenia te reizen! Een hele opluchting na ongeveer een jaar beperkt te zijn geweest tot het verblijf in alleen Kenia.

Wel een beetje triest dat het paspoort te laat voor haar kwam om haar oma in persoon te ontmoeten, maar blij dat we in staat zijn om nu weer te kunnen reizen en over een paar maanden opa te kunnen bezoeken!
 
Andrea

Wednesday, April 23, 2014

Great Loss

I will be checking out for a while to deal with the passing of my mother.


Ik zal weer een tijd afwezig zijn hier om het verlies van mijn moeder te verwerken.

Andrea

Monday, April 14, 2014

The Dangers of Living With a Two-Year Old

This was a Work-In-Progress, until my two-year old got her hands on it and dropped it on the floor.  Oh well, the dangers of crafting with a two-year old in the house. 

The concept for this Easter egg was nice I thought.  Now we have to head out again for a trip to the park and find new Guinea Fowl feathers.  It would certainly be quicker and easier to have a craft supply shop around to buy these feathers, but getting your supplies straight from Mother Nature also has its perks.

I hope to create a few new ones before Easter, stay tuned!

Dit was een Work-In-Progress, totdat mijn twee-jarige het in haar handen kreeg en het op de grond liet vallen. Ach, de gevaren van het knutselen met een twee-jarige in huis.  

Het concept voor het paasei was wel leuk dacht ik. Nu hebben we dus weer een uitstapje naar het park voor de boeg om nieuwe parelhoen veertjes te vinden.  Op dit moment zou een knutselmaterialen winkel ideaal en veel gemakkelijker zijn om aan veertjes te komen, maar het verkrijgen van veertjes rechtstreeks van Moeder Natuur heeft natuurlijk ook zijn voordelen.

Ik hoop dat ik een paar nieuwe eieren kan maken voor Pasen, stay tuned!

Andrea

Friday, April 11, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
Baby Don't Cry - peace concert for South Sudan - Emmanuel Jal
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama


Andrea

Tuesday, April 8, 2014

Miniature

Son-dear was knitting a cat at school, I was helping his class and got an idea.  With a little bit of left-over wool I knitted a mini version.  Sewed on felt wings and needle felted eyes. Look who is now sitting in our Neem tree. . .

I am contemplating making many more of these little cuties!
Zoon-lief breide een kat op school.  Ik ben een handwerkmoeder voor zijn klas en kreeg een idee.  Met een restje wol breide ik een mini versie.  Ik naaide vilt vleugels eraan en naald viltte ogen.  Kijk wie er nu in onze Neemboom zit. . .

Ik ben eraan het denken om nog veel meer van deze schatjes te maken!

Andrea

Sharing at:

Monday, April 7, 2014

Easter Brunch Treats

Nice to see you again!  I have been a busy traveling to Europe to see my parents and then settling in again in Kenya, as well as end of the school term activities for three of the four kids. . . The Easter Holiday has arrived and I do have time to blog again!


In the last week of school the kids have an Easter brunch with all the classes and one class decorates the other class' table.  For my two in primary school we decided it was time for a special treat.  Browsing through ideas on Pinterest we decided make a mini version of these paper carrots that we filled with a few jelly beans each as a special decoration for the class 3 and class 5 tables.

Leuk je weer te zien! Ik was druk met een reis naar Europa om mijn ouders te zien, na terugkeer in Kenia waren er veel eind van een schoolperiode activiteiten voor drie van de vier kinderen. De paasvakantie is nu begonnen en ik heb eindelijk weer tijd om te bloggen!

In de laatste week van school, hebben de kinderen hebben een gezamelijke paasbrunch waar eeklas de tafel van een andere klas versiert. Voor mijn twee in de lagere school besloten we dat het tijd was voor een speciale traktatie. Nadat we wat ideeën op Pinterest bekeken hadden, besloten we een mini-versie van deze papieren wortelen te maken.  We hebben ze gevuld met een paar jelly beans als een speciale decoratie/traktatie voor de klas 3 en klas 5 brunch tafels.


Andrea

Friday, March 14, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Friday, February 28, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Tuesday, February 25, 2014

Like a Fish in the Water

Little crafting is going on here.  I have been more of a manager and driver lately as I need to be there for the kids, and in particulate to get them to their activities as the Nairobi traffic is unpredictable at its best. 

One constant is the big girl going to swimming practice three afternoons, and one morning a week.  I spend a lot of time in the car and poolside, but it all worth it when you see them enjoy their sport.  She had her first competitive event this weekend and was stunning!  A medal in each event and the winner of her age category.  That's a way to start a swimming career!  

Proud mama!

Er word weinig geknutseld hier, omdat ik meer manager en chauffeur ben de laatste tijd.  Ik moet er meed voor de kinderen zijn en speciaal om ze naar en van hun activiteiten te brengen.  Het verkeer in Nairobi verkeer is om het netjes te zeggen: onvoorspelbaar op z'n best.

Een constante rit is om de grote meid naar haar zwem training te brengen op drie middagen en een ochtend in de week.  Ik besteed dus veel tijd in de auto en bij het zwembad, maar het is allemaal de moeite waard als je ze ziet genieten van hun sport. Ze had haar eerste competitieve evenement van dit weekend en was prachtig! Een medaille iedere race en de algemene winnaar in haar leeftijdscategorie. Dat is een manier om een ​​zwemcarrière te beginnen!


Trostse moeder!

Andrea

Friday, February 21, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, February 18, 2014

On a Birthday Safari - Part 2

The highlight of a kids birthday party is often the cake, but at our house that has taken a backseat in the past years to the piñata!

Between 4 kids I have made quite a few piñatas in the past years, from easy to more complicated. . .  It's a rather simple craft that basically requires baloons, old newspaper, flour, water, some paint/crepe paper, but the main element is time!  Planning is key in creating the piñata as it takes a while to dry the paper-mache shape properly.

This year's wish was pretty simple: a monkey.  Hence the safari theme emerged!  I choose to make only the monkeys head.  While there were some objections to hitting a monkey on the head, after some hesitation everyone took turns to get the sweet treasures out!

By the way, our zebra cake did come out very well thanks to this tutorial that I found on Pinterest, along with the inspiration for the monkey.


Het hoogtepunt van een kinderpartijtje is vaak de taart, maar bij ons in huis is het tegenwoordig de piñata!

Met 4 kinderen heb ik nogal wat piñatas gemaakt in de afgelopen jaren. Van een eenvoudig tot een  iets meer ingewikkelde. . . Het is een vrij eenvoudige knutselpartij die in principe alleen maar ballonnen, oude kranten, bloem, water, wat verf / crêpepapier vereist, maar ook hoofdzakelijk tijdPlannen staat centraal in het creëren van deze p
iñatas omdat het papier mache goed moet drogen.
 

De wens van mijn jongste zoon dit jaar was vrij eenvoudig: een aap.  Vandaar dat het safari thema ook aangegrepen werd! Ik koos ervoor om alleen het apenhoofd te maken. Hoewel er een aantal bezwaren waren om de aap op het hoofd te slaan, na enige aarzeling deed toch iedereen mee om de zoete schatten eruit te krijgen!

By the way, onze zebra taart was erg goed geslaagd dankzij deze tutorial die ik op Pinterest vond, samen met de inspiratie voor de aap.


Andrea

Sharing at:

Monday, February 17, 2014

On a Birthday Safari - Part 1

The youngest boy turned 6 last week and we organised a safari party.  It was my first themed party and it was great fun organising it.  I have to admit that I can now clearly understand why people organise a party around a theme, it is so much easier!  Although, here in Kenya it is basically impossible to find the matching party decor for themed parties, so you have to be creative and do a lot of DIY crafting.

The kids all selected an animal mask to colour and then we pretended to be the animals, while the adults took a safari though the 'Boffar Game Reserve.'  It was a wild affair with monkeys and leopards in the trees, cheetahs, lions, and gazelles on the plains and crocodiles in the river!

De jongste zoon werd afgelopen week 6 en we een safari feestje georganiseerd. Het was mijn eerste thema feest en het was erg leuk om te organiseren. Ik moet toegeven dat ik nu begrijp waarom mensen een partijtje organiseren rond een thema, het is zo veel makkelijker!  Alhoewel het hier in Kenia bijna onmogelijk om het bijpassende decor voor themafeesten te vinden, dus dan moet je zelf aan het werk.

De kinderen kozen ieder een dierenmasker om in te kleuren en vervolgens deden we alsof we die dieren waren, terwijl de volwassenen op een ​​safari gingen door het 'Boffar Game Reserve.' Het was een wilde affaire met apen en luipaarden in de bomen, jachluipaarden, leeuwen en gazelles op de vlakten en krokodillen in de rivier!


Andrea

Monday, February 3, 2014

Awaiting a Special Visit

We are getting ready for a special visit.  Boy number two has a wobbly tooth and he asked me to urgently make a little bag  for his tooth.  This little bag will make the work of the tooth fairy much easier and quicker!

We picked a nice blue craft felt and some white for a tooth shape and I sewed it together with some embroidery floss.  We also created a little twisty out of embroidery floss and are now patiently waiting for the tooth to fall out and the toothfairy's visit.

We zijn bijna klaar voor een speciale bezoekster. Zoon nummer twee heeft een wiebeltand en hij vroeg me om met spoed een bewaarzakje te maken voor zijn tand.  Zo'n zakje maakt het werk van de tandenfee gemakkelijker en sneller!

We kozen een mooi blauw knutselvilt en wat wit voor tand vorm en ik naaide het met borduurgaren samen. Verder maakten we een koortje uit borduurgaren en nu is het geduldig wachten op de tand om uit te vallen en de tandenfee om voorbij te komen!


Andrea 

Sharing at:

Friday, January 31, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, January 28, 2014

Sun, Dust and Mud

A great combination: sun, dust and mud.  It's a combination we had on Sunday when our eldest participated in the 'Hog Charge'.  This annual event is the kids off-road biking version of the 'Rhino Charge', an annual off-road motor event to raise funds for the 'Rhino Ark'. 

It was an early rise for the family to get on time to the farm just outside of Nairobi where the event takes place.  The mission for the teams is to reach each of the six checkpoints in the shortest possible time and route.  It was a fun event and a great teaching in cooperation, navigation, and team spirit.  The day was dusty and hot, the terrain at times very rough, but the four managed to reach all checkpoints within the given time. 

When the goal is reached the teams are allowed to participate in the most fun part of the event: the 'Gauntlet Run'.  It is not as treacherous as it sounds, it is a small obstacle course that the teams have to negotiate with 3 bikers and one runner.  The obstacles consist out of logs, hills, car tyres, and the ultimate fun obstacle, a large mudpool.  It is this part of the race for which it is all done.  When else can a child ride waist deep through the mud to then slip and slide back into it?  The team also needs to work together to get the bicycles through this to the finish.

As our daughter told us: the best event ever!  The big boy is looking forward to the time that he will be able to participate as well.  Why not?  It is all in name of wild life conservation!

Een geweldige combinatie: zon, stof en modder. Het is een combinatie die we afgelopen zondag hadden toen onze oudste dochter deelnam aan de 'Hog Charge'. Dit jaarlijkse evenement is de kinder-off-roadfietsen versie van de 'Rhino Charge', een jaarlijkse off-road motor evenement om fondsen te verwerven voor de 'Rhino Ark'.

 We moesten er erg vroeg op uit met de familie om op tijd om de boerderij net buiten Nairobi te zijn, waar het evenement plaatsvindt.  De missie voor elk teams is om zes checkpoints in de kortst mogelijke tijd en route te bezoeken.  Het was een leuk evenement en een goede les in samenwerking, navigatie, en teamgeest . De dag was stoffig en warm, het terrein soms zeer ruw, maar de vier slaagden erin om alle checkpoints binnen de gegeven tijd te bereiken.

 Toen het eerste doel bereikt was mochten de teams deelnemen aan het leukste onderdeel van het evenement : de 'Gauntlet Run'.  Het is niet zo verraderlijk als het klinkt, het is een kleine hindernisbaan die de teams moeten afleggen met 3 fietsers en een loper. De hindernissen bestaan ​​uit boomstammen, heuvels, autobanden, en het ultieme obstakel: een groot modderbad. Het is dit deel van de race waarvoor het allemaal wordt gedaan. Wanneer anders kan een kind in een diep modderbad fietsen, om dan uit te glijden en dan weer dieper in de modder te blijven steken?  Samenwerking binnen het team is ook hier weer modig: hoe anders krijg je alle fietsen en teamgenoten erdoor om de finish te bereiken?

Zoals onze dochter ons na afloop vertelde: het beste evenement ooit! De oudste zoon kijkt ook al uit naar het moment dat hij in staat is om ook deeel te nemen. Waarom ook niet? Het is allemaal in naam van conservatie!

Andrea

Friday, January 24, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, January 21, 2014

Back to Sewing

I'm back to sewing!  I do it all the time, but now-a-days I hardly sew any clothing, somehow it seemed to much effort, especially since I can get second-hand clothing easily and cheaply here at the Mitumba Market.  Fabric alone is much more expensive than buying a new (used) outfit for a child.

I have always admired the cute little reversible pinafore, and I decided that the Babe should at least have one.  I purchased the pattern for a pinafore top from AliyahsHopeChest on Etsy and started out with two fabrics from my stash.  As soon as I started, the power went off (again!), but no worries, it became cutting by candle light.  I had one more power outage while sewing the next day, but managed to put it together with this lovely result.

Next project will probably be a dress after I tweak this pattern a little.

Ik ben weer aan het naaien! Ik doe het natuurlijk vrij veel, maar tegenwoordig maak ik nauwelijks kleding.  Het lijkt te veel moeite omdat ik gemakkelijk en goedkoop tweedehands kleding hier kan krijgen bij de Mitumba Markt.  Stof alleen, is al veel duurder dan het kopen van een hele (gebruikte) outfit voor een kind.

Ik heb altijd bewondering gehad voor de schattige omkeerbare overgooier (pinafore), en ik besloot dat de Babe er tenminste een zou moeten hebben. Ik kocht het patroon voor een omkeerbare pinafore top van AliyahsHopeChest op Etsy en begon met twee stoffen uit mijn voorraad. Zodra ik begon, hadden we een stroomstoring (alweer!), maar geen nood, het werd stof knippen bij kaarslicht. De volgende dag bij het in elkaar naaien hadden we nog een stroomstoring, maar ik ben er toch in geslaagd om de top redelijk snel in elkaar te zetten met dit mooie resultaat.

Het volgende project zal waarschijnlijk een jurkje zijn nadat ik dit patroon een beetje bewerk.


Andrea 

Sharing at:

Monday, January 20, 2014

Prototyping

Is there such a word?  Prototyping?  I feel that is the right word for what I am doing.

Since January is synonymous to a fresh start, I decided to finally try out some ideas that I have had in my head for a while.  They are not really Waldorf related, but do fit in the category of practical: art packs.  Larger art packs with crayons, markers and pads that you can take along to restaurants and other places where you wait with your children, or just a fun thing for a child to have some of their creative materials together.  A similar idea is the small crayon rolls that easily fits in a purse or bag, with the same purpose, but compacter. 

I have had many queries about the take-along art-pack that I made years ago for my kids (top one in the photo), I finally am testing the various types to see what people would like here in Kenya, and possibly around the world if I offer them in my Etsy shop.
Bestaat er zo'n woord? Prototyping? Geen idee, maar voor mijn gevoel het juiste woord voor wat ik aan het doen ben.
 
Aangezien januari synoniem is met een nieuwe start, besloot ik om eindelijk een aantal ideeën in mijn hoofd uit te proberen. Ze zijn niet echt Waldorf stijl, maar passen in de categorie praktisch: een kleur-pakket. Het grotere pakket heeft waskrijtjes, stiften en twee schetsblokken.  Handig om mee te nemen naar restaurants en andere plaatsen waar je moet wachten met kinderen, of gewoon een leuk pakket voor een kind om hun kleurmaterialen bij elkaar te hebben. Een soortgelijk idee is de kleine waskrijtjes rol, zoiets past gemakkelijk in een handtas, gemakkelijk om tevoorschijn te halen voor de kinderen als het nodig is.

Ik had voor mijn kinderen jaren geleden een meeneem kleur-pakket gemaakt, en daarop veel vragen gekregen over waar je zoiets kon kopen (bovenste op de foto)Nu ben ik dus verschillende modellen aan het testen om te kijken wat het meest practische is voor mensen hier in Kenia.  Maar misschien uiteindelijk wel over de gehele wereld als ik ze in mijn Etsy winkel aan zou bieden.


Andrea

Sharing at:

Friday, January 17, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Thursday, January 16, 2014

Some TLC

Over the holiday period we had my in-laws visit and since my workroom doubles as guestroom, I was not able to do any extensive work.  A perfect time to send off my sewing machine for a service (or some TLC in my opinion).  I picked it up early last week and have been working again on a long overdue volunteer job: more aprons for another Waldorf Kindergarten class.  The machine has been was humming along nicely in the past week and made me wonder why I had not send her in for a little vacation sooner?!?

She certainly deserved this little break with lots of TLC.  Now I am wondering if I should actually name her sine we nearly work together every day!  Do you have a name for your machine?

 Tijdens de Kerst vakantie hadden we mijn schoonouders op visite en omdat mijn werkkamer ook de logeerkamer is, kon ik niet al te veel werk verrichten. Een perfecte tijd om mijn naaimachine even weg te sturen voor een onderhoudsbeurt (of een beetje TLC in mijn mening). Ik haalde haar begin vorige week weer op van de monteur, en ging weer aan de slag om een eindelijk een vrijwilligers werkje te vervullen: meer schorten voor een andere Waldorf kleuterklas.  De machine werkt weer als een droom en ik vroeg me af waarom ik haar niet eerder voor een kleine vakantie had  gestuurd?!?

Ze verdiende deze kleine pauze met veel TLC zeker. Nu vraag ik me af of ik haar eindelijk een naam zou geven, we werken namelijk bijna dagelijks samen! Heb jij een naam voor jou machine?


Andrea

Tuesday, January 14, 2014

Woodland Flair

Not a lot of crafting has been going on here.  The school started again last week and we have been busy settling into the schedules for four kids and two adults.  Now that we have seem to started a rhythm again, I finally am able to share our front-door hanging with you.  It was created over the Holidays, a simple creation with  some woodland flair, the latter very uncommon here at the equator.

I twisted some eyelet screws in some pine cones (collected in Europe last year), pulled through some ribbon, knotted the ends together and hung them over a piece of driftwood (collected at the Kenyan coast this winter).  I then tied a piece of hemp string on the ends to hang the creation.  It's simple with a lot of flair, in my opinion.
We hebben niet veel tijd gehad hier om te fröbelen. De school begon weer afgelopen week en we zijn druk in de weer geweest om alle schema's voor vier kinderen en twee volwassenen op order te krijgen. Nu we langzaam in ons ritme komen, ben ik eindelijk staat om onze deur decoratie met jullie te delen.  Het werd gemaakt door de feestdagen, een eenvoudige creatie met een stukje Woodland flair, het laatste zeer ongewoon hier op de evenaar.


Ik draaide wat schroefoogjes in een aantal dennenappels (verzameld in Europa vorig jaar), trok lintjes door de oogjes, knoopte de uiteinden bij elkaar en hing ze over een stuk drijfhout (verzameld aan de Keniaanse kust deze winter). Daarna een stukje touw aan de uiteinden van het hout bevestigd en klaar is Kees.  Eenvoud met veel flair, in mijn mening.


Andrea 

Sharing at:

Friday, January 3, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Wednesday, January 1, 2014

A New Beginning

A new year, a new start, new dreams, and new ideas. . . I hope that you will sparkle this year!
Een nieuw jaar, een nieuwe start, nieuwe dromen en nieuwe ideeen . . . Ik hoop dat je uitblinkt dit jaar!

Andrea